EN

10. Lähteet

Ahoniemi, E. & Valtonen, K. 2015. Selkäydinvauriot. Teoksessa J. Arakoski, M. Mikkelsson, T. Pohjolainen & E. Viikari-Juntura (toim.) Fysiatria. 5.uud. p. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 255-277.
 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n www-sivut 2020. https://www.ara.fi/fi-FI
 
Barclay, L., MacDonald, R., Lentin, P. & Bourke-Taylor, H. 2015. Facilitators and barriers to social and community participation following spinal cord injury. Australian Occupational Therapy Journal 63, 1-10.
 
Coloplast & Kumpuvuori, J. 2018. Hoitotarvikeoikeudet- pikaopas.https://www.coloplast.fi/Documents/Finland/FI_Hoitotarvikeoikeudet_2018.pdf
Finlexin www-sivut 2020. https://www.finlex.fi/fi/
 
Hurnasti, T., Kanto-Ronkanen, A., Töytäri, A., Hakkarainen, M., Aarnikka, T. & Konola, P. 2010. Apuvälinepalvelut. Teoksessa AL, Salminen (toim.) Apuvälinekirja. Kouvola: Solver Palvelut Oy. 29-52.
 
Invalidiliitto 2020. Avustajakoirat luokitellaan lääkinnällisiksi apuvälineiksi. https://www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/avustajakoirat-luokitellaan-laakinnallisiksi-apuvalineiksi
 
Juvonen-Posti, P., Lamminpää, A., Rajavaara, M., Suoyrjö, H. & Tötterman, P. 2016. Työikäisten kuntoutumisen monialainen järjestelmä. Teoksessa I. Autti-Rämö, AL. Salminen, M. Rajavaara & A. Ylinen (toim.) Kuntoutuminen. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 160-175.
 
Järjestöjen Sosiaaliturvaopas 2020. https://sosiaaliturvaopas.fi/
 
Järvikoski, A. 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:43. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70263/URN_ISBN_978-952-00-3457-3.pdf
 
Järvikoski, A. & Härkäpää, K. 2011. Kuntoutuksen perusteet. 5. uud. p. Helsinki: WSOYpro Oy.
 
Kansaneläkelaitos 2020. Kuntoutuksella toimintakykyä – Tunnista ja ohjaa. Kun sairaus tai vamma vaikeuttaa merkittävästi arkea. http://videonet.fi/kela/20200305/
 
Kansaneläkelaitoksen toimintakertomus 2019. https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimintakertomus_2019.pdf/90b7ab58-29e6-4ae6-8c18-2cb93cdf685e
 
Kansaneläkelaitoksen www-sivut 2020. https://www.kela.fi/
 
Kanto-Ronkanen, A., Hurnasti, T. & Mäntyniemi, R. 2010. Asuminen. Teoksessa AL. Salminen (toim.) Apuvälinekirja. Kouvola: Solver Palvelut Oy. 207-228.
 
Kaukinen, A. 2016. Kohti työkyvyn aleneman varhaista tunnistamista. Teoksessa Autti-Rämö, I. Salminen, AL. Rajavaara, M & Ylinen, A.(toim.). Kuntoutuminen. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 216.
 
Komulainen, J., Vuokko, R. & Mäkelä, M. 2011. Rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma. Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80180/890688ae-578c-4ab0-aada-1d16c3a7f79f.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 
Koskinen, E., Väärälä, E., Alen, M., Kallinen, M. & Vainionpää, A. 2017. Selkäydinvammojen ilmaantuvuus on ennakoitua suurempi. Suomalainen Lääkärilehti 39, 2160-2166. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/selkaydinvammojen-ilmaantuvuus-on-ennakoitua-suurempi/
 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin www-sivut 2020. https://www.traficom.fi/fi/
 
Liikennevakuutuskeskus LVK:n www-sivut 2020. https://www.lvk.fi/
 
Noonan, V.K., Fallah, N., Park, S.E., Dumont, F.S., Leblond, J., Cobb, J. & Noreau L. 2014. Health care utilization in persons with traumatic spinal cord injury. The importance of multimorbidity and the impact on patient outcomes. Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation 20, 289-301.
 
Pasternack, I., Fogelmholm, C. & Koskinen, E. 2018. Selkäydinvammapotilaiden kuntoutuksen vaikuttavuus. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 151. Helsinki: Kela.
 
Plit-Turunen, M. 2019. Potilasvakuutuskeskus korvaa ainoastaan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita vahinkoja. https://www.pvk.fi/fi/potilasvakuutuskeskus/ajankohtaista/potilasvakuutuskeskus-korvaa-vain-terveyden--ja-sairaanhoidon-yhteydessa-aiheutuneita-vahinkoja/
 
Rajavaara, M. & Mattila, Y. 2016. Kuntoutujan toimeentuloturva. Teoksessa I. Autti-Rämö, AL., Salminen, M., Rajavaara & A. Ylinen (toim.) Kuntoutuminen. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 372-379.
 
Reinhard, J.D & Post, M.W.M. 2010. Measurement and Evidence of Environmental Determinants of Participation in Spinal Cord Injury. Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation 4, 26-48.
 
Räty, T. 2017. Vammaispalvelut – Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. 5. uud. painos. Kynnys ry.
 
Saarinen, T., Henriksson, M. & Ala-Kauhaluoma, M. 2012. Kuntoutus ja kolmas sektori. Kuntoutus 3, 21-28. https://yhteisomedia.fi/files/attachments/kuntoutus-lehden_artikkelit/2012/saarinen-ym.pdf
 
Saksanen, R. 2020. Vammaisten ihmisten liikkumisen tukemisen palvelut. Viitattu 22.10.2020. https://www.invalidiliitto.fi/webinaarit
Salminen, AL. 2010. Apuväline toimintaa edistämässä. Teoksessa AL, Salminen (toim.) Apuvälinekirja. Kouvola: Solver Palvelut Oy. 16-28.
 
Selkäydinvammaiset Akson ry:n www-sivut 2020. https://www.aksonry.fi/
 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran www-sivut 2020. https://www.valvira.fi/
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 2017. Sosiaalihuoltolain soveltamisopas. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:5. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80391/05_17_Sosiaalihuoltolain%20soveltamisopas.pdf
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 2020. Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet. Sosiaali- ja terveysministeriö: Helsinki. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162395/STM_2020_23_J.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 
Sosiaali- ja terveysministeriön www-sivut 2020. https://stm.fi/etusivu
 
Suomela-Markkanen, T. 2017. Kuntoutussuunnitelma - vaativa lääkinnällinen kuntoutus. Power Point-esitys. https://www.slideshare.net/Kela-Fpa/tiina-suomelamarkkanen-kuntoutussuunnitelmavaativa-lkinnllinen-kuntoutus-pptx
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020. Vammaispalvelujen käsikirja. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja
 
Terveyskylän www-sivut 2020. https://www.terveyskyla.fi/
 
Tuori, K. & Kotkas, T. 2016. Sosiaalioikeus. 5. uud. p. Helsinki: Talentum Pro.
 
Tuusa, M. 2017. Kuntoutumista ja työllistymistä tukeva palvelujärjestelmä mistä, milloin ja millaista tukea? Kuntoutussäätiö.
https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2016/08/Tuusa_Kuntoutusmista_tyollistymista_tukeva_palvelujarjestelma_3_2_2016.pdf
 
Työeläkkeen www-sivut 2020. https://www.tyoelake.fi/lomakkeet/etk/etk.fi/fi/taso/Kuntoutus/
 
Vainionpää, A., Ahoniemi, E., Koskinen, E., Numminen, H., Väärälä, E., Pesonen, J-M., Suomela-Markkanen, T., Haapala, E., Kallio-Laine, K. & Peltonen, R. 2017. Selkäydinvammaisen hyvä kuntoutuskäytäntö. Helsinki: Kelan tutkimusosasto.
 
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine 2019. Henkilövahinkojen korvaaminen vastuuvakuutuksesta. https://www.fine.fi/julkaisut/julkaisu/henkilovahinkojen-korvaaminen-vastuuvakuutuksesta.html
 
Vammaiskortti 2020. Näin haen vammaiskorttia. https://www.vammaiskortti.fi/miten-haen-vammaiskorttia/
 
Verohallinnon www-sivut 2020. https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/
 
Väisänen, K. & Täckman, A. 2020. Huoli selkäydinvammakuntoutuksen toimivuudesta ja riittävästä ammattitaidosta. Kannanotto. https://www.aksonry.fi/media/tiedotteet/lausunnot/20200316_kannanotto_kuntoutus_aksonry.pdf
 
Väärälä, E., Alanen, S., Öhman, J. & Koskinen, E. 2017. Hoidon keskittäminen nopeuttaa selkäydinvammapotilaan kotiutumista. Lääkärilehti 39, 2166-2172. https://www-laakarilehti-fi.lillukka.samk.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/hoidon-keskittaminen-nopeuttaa-selkaydinvammapotilaan-kotiutumista

59