EN

1. Lukijalle

Suomessa noin viisisataa ihmistä saa vuosittain selkäydinvamman. Näistä valtaosa, noin 60% on tullut jonkin sairauden seurauksena ja arviolta 40% on saanut selkäydinvamman tapaturmaisesti. Selkäydinvamman saaneiden keski-ikä on vuosien saatossa noussut noin 60 ikävuoteen. Vammautuminen vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisen toimintakykyyn. Vammautuminen vaikuttaa niin psyykkiseen kuin fyysiseenkin toimintakykyyn. Vaikutukset ovat nähtävissä myös sosiaalisessa elämässä ja osallistumisessa yhteiskunnallisiin toimintoihin ja esimerkiksi harrastuselämään. Äkillinen vammautuminen ja sen vaikutukset ovat nähtävissä myös työikäisen mahdollisuuksista palata tai jatkaa entisessä työssään. Selkäydinvammaisen osallistumiseen vaikuttavista tekijöistä merkittävimpiä ovat ympäristöltä saatu tuki ja kannustus sekä palveluiden hyvä saatavuus.
 
Tämän oppaan avulla havainnollistetaan sitä, millaisin kriteerein aikuinen selkäydinvammainen pääsee Suomessa erilaisten palvelujen piiriin ja millaista tukea ja etuuksia eri järjestelmät tarjoavat esimerkiksi työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi sekä työhön paluun edistämiseksi. Oppaassa kerrotaan, mihin lainsäädäntöön palvelut ja tukitoimet perustuvat ja mitä suunnitelmia niihin liittyy. Lisäksi oppaan tekstissä on nostettu esiin sen kirjoittajan omakohtaiseen kokemukseen perustuvia käytännön vinkkejä liittyen muun muassa työ- ja elinkeinohallinnon ja verohallinnon antamiin tukiin ja palveluihin, joita ne selkäydinvammaisille tarjoavat. Myös apuvälinepalvelut ja niihin liittyvät tahot on oppaan tekstissä esitelty kattavasti, jotta apuvälineitä hyvin usein tarvitseva selkäydinvammainen aikuinen osaisi paremmin hakea apuvälineitä arjen erilaisiin tilanteisiin. Opas on tehty Selkäydinvammaiset Akson ry:n ja Satakunnan Ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja sen on kirjoittanut kuntoutuksen ohjaaja (AMK)- opiskelija Sinianne Jokinen.

59